0,00 
0

Drevené dekorácie na stenu

Nástenné mapy

Stromy života

Rodostromy

Anjeli s menami

Nástenné hodiny

Citáty a nápisy

Doplnkový tovar

Najpredávanejšie produkty

 • 3D drevená puzzle mapa sveta
 • Drevený strom rodiny – Arbor Hereditas
 • Drevené hodiny – Gear
 • Drevený “Anjel Našej Rodiny” + Nadpis + 4 Mená
 • 3D drevená puzzle mapa Českej republiky
 • 3D drevená puzzle mapa Slovenska

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Definícia pojmov

Predajca: Pre B2C (predaj koncovým zákazníkom): Marco Polo & Co. s. r. o., Nejedlého 1915/10, 841 02  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55373666, DIČ: 2121967562, IČ DPH: SK2121967562. Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.dekorzlesa.sk. (i) kupujúcim môže byť spotrebiteľ, tj každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje; (ii) kupujúcim môže byť tiež podnikateľ, ktorý tovar kupuje za účelom svojho podnikania s týmto tovarom.

E-shop: Internetová stránka predávajúceho, obsahujúca tovar na predaj a aj podmienky doručenia a platby.

Webová stránka: E-shop na adrese www.dekorzlesa.sk

Tovar: tovar ponúkaný predajcom na E-shope www.dekorzlesa.sk

Objednávka: úkon kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť  a prevziat Tovar od Predajca

Príjemca tovaru: je ním buď priamo kupujúci alebo tretia osoba, v prospech ktorej bola zmluva uzavretá a tá s ňou prejavila súhlas, príp. tretia osoba, ktorej kupujúci svoje práva a povinnosti zo zmluvy postúpil.

Uzavretie zmluvy: objednávka kupujúceho je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (potvrdením objednávky zo strany predávajúceho); od tohto okamihu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti; ak je zmluva uzavretá v prospech tretej osoby, tá sa stáva oprávnenou až okamihom, keď sa zmluvou prejaví súhlas. Dokiaľ tretia osoba neprejaví súhlas, zmluva vyvoláva účinky len medzi zmluvnými stranami, ktoré ju uzavreli – do tej doby má právo na plnenie tá zmluvná strana, ktorá plnenie v prospech tretej osoby vyhradila (to isté platí, pokiaľ tretia osoba súhlas odoprela).

Tovar: drevené dekorácie a ostatné produkty ponúkané predávajúcim na internetových stránkach predávajúceho www.dekorzlesa.sk.

Voucher: zľavový poukaz, opatrený unikátnym kódom a dátumom platnosti. Voucher slúži na sprostredkovanie možnosti ponúknuť tretím osobám zľavu na produkty a služby. Uplatnenie a trvanlivosť voucheru sa odvíja podľa typu tovaru a jeho príslušnej detailovej stránky. Spôsob uplatnenia vouchera je stanovený detailovou stránkou každého typu tovaru.

II. Všeobecné ustanovenia

2.1. VOP určujú a regulujú vzťah medzi predajcom a verejne ponúkaným sortimentom, ktorej kupujúci využívajú E-shop Dekor z Lesa, vytvorený za účelom predaja Tovaru umiestneného v internetovom obchode.

2.2. Predajca disponuje právom upraviť VOP bez predošlého upozornenia. Zmeny vo VOP nadobúdajú v platnosť dňom zverejnenia a vzťahujú sa na všetky objednávky, vytvorené v danom období.

2.3. Na všetky podmienky, ktoré nie sú ďalej uvádzané na tejto webovej stránke, sa v rámci obchodných vzťahov vzťahuje v znení neskorších predpisov zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.

III. Práva a povinnosti Predajcu

3.1. Predajca predáva prostredníctvom E-shopu www.dekorzlesa.sk

3.2. Práva a povinnosti, uvedené v nasledovných VOP, sa vzťahujú na predajcu potvrdením objednávky v systéme.

3.3. Predajca sa zaväzuje informovať kupujúceho o stave prijatej objednávky v E-shope prostredníctvom emailu. Predajca nie je zodpovedný za čas prijatia informácie o stave objednávky kupujúcim.

3.4. V prípade, že kupujúci bez udania dôvodu odmietol prevzatie predošlých objednávok alebo uviedol zavádzajúce údaje o svojej osobe či mieste doručenia je Predajca oprávnený kedykoľvek zrušiť jeho objednávku tovaru.

3.6. Predajca má právo mailom alebo telefonicky predať kupujúcemu informácie o ostatnom tovaru a ponukách v prípade, že mu kupujúci poskytol s prijímaním týchto informácií súhlas.

3.7. Predajca nie je za nič zodpovedný v prípade, že:

 • obsah a množstvo informácií poskytnuté kupujúcim narušujú celý proces objednávky (predávajúci tieto informácie neupravuje v žiadnom prípade);
 • kupujúci nevhodným užívaním spôsobí škodu na tovaru, objednaném z E-shopu.

3.8. Predajca si vyhradzuje právo odstraňovať, upravovať alebo inak meniť všetky sekcie E-shopu a to bez predchádzajúceho upozornenia.

3.9. Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škody na majetku či ujmy na zdraví osôb spôsobené nedostatočným upevnením tovaru na stenu či nebezpečnou manipuláciou s tovarom.

IV. Práva a povinnosti kupujúceho

Vytvorením objednávky na E-shope www.dekorzlesa.sk kupujúci súhlasí s jeho VOP.

4.1. Potvrdením objednávky predajcom vzniká medzi predajcom a kupujúcim zmluvný vzťah; kupujúci na seba preberá všetky práva a povinnosti v znení VOP E-shopu.

4.2. Kupujúci nadobúda platbou vlastnícke práva k produktom zakúpeným v E-shope.

4.3. Pre uzavretie objednávky musí kupujúci uviesť: meno a priezvisko, email, telefón a informácie týkajúce sa doručenie. Kupujúci týmto potvrdzuje správnosť uvedených osobných údajov v objednávkovom formulári, rovnako ako prípadnú ďalšiu aktualizáciu týchto údajov a informácií.

4.4. Pokial sa kupujúci nachádza na nesprístupnenom území, zaistí prístup pre dodanie objednávky od doručovateľa predajcu. V opačnom prípade nie je predajca zodpovedný za nedoručenie tovaru, ktoré nastane z dôvodu zneprístupnení miesta doručovacej adresy.

4.5. Kupujúci má právo zrušiť prijímania emailov od predajcu zaslaním emailu predajcovi alebo prostredníctvom kliknutí na príslušné miesto v spodnej časti emailu, ktorý túto možnosť ponúka.

4.6 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 30 dní od prevzatia plnenia, ak bola zmluva uzavretá dištančným spôsobom, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa rozhodne kupujúci využiť tohto práva, môže tak urobiť písomným odstúpením od zmluvy obsahujúcim oznámenie čísla účtu, kam má byť zaslaná zaplatená cena, doklad o kúpe tovaru a ďalej tovar, ktorý mu bolo zaslaný na základe zmluvy, od ktorej odstupuje. Písomné odstúpení vrátane tovaru je potrebné zaslať na adresu Marco Polo & Co. s. r. o., Nejedlého 1915/10, 841 02  Bratislava, Slovenská republika. Vrátený tovar by mal byť kompletný, tovar ani žiadna jeho časť by nemala byť poškodená ani použita.V prípade rozbitého či zničeného balenia nie je už naďalej možné predmetný tovar vrátiť. Toto písomné odstúpenie od zmluvy zašle kupující na adresu predajcu, a to v lehote 30 dní.

4.7. Akákoľvek manipulácia s tovarom sa deje na vlastné nebezpečenstvo kupujúceho.

V. Informácie o tovare a cenách

5.1. Všetok tovar v E-shope www.dekorzlesa.sk je predávaný kupujúcim v súlade s aktuálnymi zákonmi.

5.2. Všetky informácie o tovare sú platné a odpovedajú skutočným parametrom tovaru. V prípade, že má kupujúci záujem o ďalšie informácie, je povinný kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky pred uzavretím objednávky.

5.3. Ceny vyobrazené na E-shope sú odvodené od cien dodávateľov a ponúk obchodných partnerov predajcu. Vzhľadom na to je predajca oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek zmeniť ceny. Daná zmena nezasahuje do objednávok uskutočnených kupujúcim pred jej vznikom.

VI. Základné obchodné podmienky

6.1. Zadanie objednávky v E-shope je umožnené kupujúcim bez registrácie.

6.2. Kupujúci môže vykonať objednávku prostredníctvom telefonátu, emailom alebo vyplnením online objednávkového formulára.

6.3. Ďalšie základné podmienky, spojené s objednávaním v E-shope, sa nachádzajú v sekcii Doručenie a Platba, ktorá je integrovanou súčasťou VOP a je samostatne dostupná na webovej stránke.

VII. Ochrana osobných údajov

7.1. Osobné údaje kupujúceho sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7.2. Zadaním údajov na webovej stránke povoľuje kupujúci predajcovi a jeho zmluvným partnerom využívať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodu, ukončenie objednávky a zaistenie ďalších aktivít, spojených s aktivitami kupujúceho v prostredí webovej stránky. Kupujúci týmto súhlasí s využívaním osobných údajov za účelom skvalitnenia služieb, propagácie produktov a služieb predajcu a ďalšie prípady obsiahnuté vo VOP.

7.3 V prípade, že kupujúci vznesie po ukončení objednávky akúkoľvek námietku voči spracúvaniu osobných údajov, musí predávajúci námietku kvôli odstráneniu z databázy prijatých informácií ďalej postúpiť na svoj Zákaznícky servis.

7.4. Predajca môže použiť súbory cookies, pokiaľ neobsahujú žiadne dôverné informácie. Návštevníci a kupujúci sú pritom upovedomení o zhromažďovanie, analýze a užívanie súborov cookies, zahŕňajúc tretie strany, využívajúce ich na štatistické účely a optimalizáciu reklamy.

7.5. Predajca prijíma informácie o IP-adresách každého z návštevníkov www.dekorzlesa.sk. Tieto informácie nie sú využívané na identifikáciu návštevníka.

7.6. Žiadne z ustanovení s dôvodným uplatnením zákona v žiadnom prípade neslúži k zneužitiu povinností predajcu.

7.7. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

VIII. Práva na informácie

8.1. Všetky materiály zobrazené na webovej stránke podliehajú autorskému právu, patrí predajcovi a ďalším vlastníkom, ktorí súhlasili so zverejnením svojich materiálov na webovej stránke. Bez ich prednostného zvolenia nemajú žiadne osoby povolenie používať, kopírovať, šíriť ani inak upravovať časť alebo celé dielo.

8.2. Všetky práva na materiály obsiahnuté na webovej stránke sú opatrené národným aj medzinárodným zákonom.

IX. Autorské práva

9.1. Zákazník prehlasuje, že zaslaním požiadavky na výrobu daného motívu zodpovedá za vysporiadanie autorských práv k prípadným chráneným známkam, obrázkom a nápisom. Ďalej prehlasuje, že si je vedomý toho, že pokiaľ by nemal dané práva vysporiadané, môže sa dopúšťať porušenia týchto práv. Všetky práva na prípadné vysporiadanie autorsko-právnych požiadaviek prechádzajú žiadosťou o výrobu produktu na zákazníka.

X. Marketing

10.1. Kupujúci súhlasí s tým, že nim spätne doručené či zverejnené multimediálne súbory (fotografie, videá) prostredníctvom e-mailu, sociálnych sietí (vrátane označenia stránky predávajúceho) a mobilného telefónu predávajúcemu, môže predávajúci využiť na akékoľvek marketingové účely súvisiace s predmetom činnosti predávajúceho.

XI. Riešenie sporov so spotrebiteľmi

11.1 Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa – predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na [email protected], ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

11.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

11.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XII. Ostatné podmienky

12.1. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté.

12.2. Obe zúčastnené strany, teda kupujúci a predajca sa pokúsia vyriešiť prípadné nezhody formou vzájomného jednania. V prípade nezhody môže ktorákoľvek strana podať sťažnosť na súd v súlade s aktuálnou legislatívou Slovenskej republiky.

12.3. V prípade dokumentovaného a overeného zásahu vyššej moci sú zúčastnené strany oslobodené od povinností, aké vyplývajú z VOP.

12.4. Deklarovanie ktoréhokoľvek ustanovenia z VOP, ktoré nie je podľa súdu platné, nezasahuje takto do ostatných ustanovení.

 Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 20. 11. 2023

 

0
  0
  Váš Košík
  Váš Košík je PrázdnyVrátiť sa do Obchodu